САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 22:12В почивка сме, потърсете ни по-късно!

ИМЕЙЛ ИЗМАМИ? БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Използването на всяко едно комуникационно средство, независимо от неговия вид (телефон, видеодомофон, мобилно приложение за изпращане на текстови съобщения, електронна поща и др.) предполагат осъществяването на двустранна връзка между подателя и получателя на съобщението. При устното общуване сме в непосредствен контакт с насрещната страна и можем да си създадем лично впечатление за конкретния субект, който стои срещу нас. Въпреки това е напълно възможно да бъдем въведени в заблуждение относно качеството на лицето, достоверността на предаваната от него информация, намеренията на същото (дали е добросъвестно или не) и т. н. Ето защо, още по-трудно би било да разкрием истинската цел на чатове/разговори, когато не разполагаме с пряка видимост и не сме напълно убедени с кого точно обменяме данни. С навлизането на Интернет в ежедневието ни, зачестиха и случаите на т. нар. „компютърни измами“. Разбира се, както всяко явление, така и Глобалната мрежа има не само своите положителни, но и отрицателни страни. Развитието на комуникационните технологии, тяхното непрекъснато обогатяване и усъвършенстване доведе до появата на „фишинг измами“ и „социално инженерство“ в неговия негативен смисъл. За какво трябва да внимаваме?
Фишингът е опит за измама, умишлена заблуда, с цел споделяне на данни за достъп до банкови сметки, онлайн разплащателни процесори, акаунти на доставчици на лицензирани услуги или софтуер, акаунти в онлайн магазини, лични профили, акаунти в социални медии и всякаква друга чувствителна информация. Понятието произлиза от думата „fishing” или риболов. Измамникът изпраща предварително подготвеното съобщение към имейл адресите от базата данни, в което лесно може да се открият следните или подобни общи елементи:
o съдържание, включващо имена на авторитетни организации – най-често на банки, доставчици на софтуер или услуги, социални сайтове и т.н.;
o информация за наличие на някакъв проблем – спрян, блокиран акаунт, прекратяване на регистрация и достъп до определени услуги, предстоящо изтриване на профил и др. Страхът е най-често използваната емоция за атака, тъй като тя стимулира (мотивира) извършване на спонтанни (импулсивни), незабавни и необмислени действия от страна на получателя;
o усещане, предизвикващо паника и спешност (бърза реакция) на действията, които следва да предприеме получателя на съобщението – веднага, незабавно, спешно, наложително … ;
o посочване на лесно приложимо и бързо решение на проблема – получателят трябва само да кликне бутона или линка в писмото и да попълни коректните данни във формуляра на уеб страницата.
Социалното инженерство е опит да се използва чрез манипулация (измама) човешката психология за разкриване на информация, предприемане на неподходящи (злонамерени) действия или получаване на достъп до системи или данни. Например, вместо да търси уязвимост на софтуера, социалният инженер ще се представи като лице за IT поддръжка в разговор със служител, и ще се опита да подмами служителя да разкрие данните си за достъп до същия софтуер.
Особено бдителни трябва да бъдем по отношение на получени на личната ни електронна поща документи, свързани с онлайн или др. вид разплащания (напр. данъчни фактури), които създават задължение за заплащане на парични суми, тъй като те могат да бъдат изпратени от „мними“ доставчици на услуги и в този смисъл чрез тях да се осъществяват неправомерно документни престъпления, съгл. Наказателния кодекс (неистински и/или подправени документи).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП?

Програмите за отдалечен достъп осигуряват възможност за дистанционно управление на компютри и други устройства. Поради тази причина те са много удобни за ползване и изключително ефективни, тъй като гарантират получаването на адекватно сервизно обслужване от разстояние. Въпросният софтуер улеснява потребителите, спестявайки им време и усилия, свързани с отстраняване на проблеми при боравене с файлове и документи. Благодарение на т. нар. програми за споделен работен плот клиентът и сервизният техник могат да осъществят двупосочен контакт по между си, посредством идентификационен номер за установяване на връзка между процесните устройства. Дистанционната (онлайн) поддръжка или т. нар. поддръжка от разстояние дава възможност на софтуерните специалисти да диагностицират своевременно възникналия проблем и да разрешат трудностите, които потребителят изпитва при работа със своя компютър сравнително бързо. Това прави излишно задължителното (физическо) посещение на място и спестява време, усилия, транспортни разходи и т. н. и на двете страни. 

Приложенията за отдалечен достъп са едни от най-удобните програми за работа с компютри, лаптопи, таблети и дори телефони, чрез които могат да се стартират и контролират различни приложения, дори и когато сервизният техник е в движение и не се намира във вашето населено място. Всички функции могат да се управляват чрез интуитивен и ясен потребителски интерфейс. Приложенията могат да се използват веднага и без регистрация – ключова разлика с почти всички други програми, за които създаването на потребителски акаунт е задължително.

При тяхното използване потребителя има визуален достъп до устройството си, може без проблем да вижда монитора, както и какви операции извършва сервизният техник в реално време, какви команди задава, кои програми отваря и т. н. като потребителят може да наблюдава и всяко движение на мишката и клавиатурата. Това на практика гарантира сигурност и осигурява спокойствие на клиента, защитавайки го от нежелан достъп до информация, намираща се на персоналния му компютър. Още повече, че след отстраняване на проблема, връзката между двата компютъра се прекъсва, без възможност тя да бъде продължена или възстановена без знание и/или предварително получено от клиента съгласие.

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2022 г. – втори модул „Сигурност в училище”

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с одобрената с РМС № 302 от 13.05.2022 г. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2022 г. – втори модул „Сигурност в училище”, Ви информирамe, че държавните специализирани и неспециализирани училища в системата на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните центрове за специална образователна подкрепа, възпитателните училища-интернати, социално-педагогическите интернати и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, могат да кандидатстват по Модул II „Сигурност в училище”.
Видовете дейности и критериите за оценка и класиране на предложенията са публикувани на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти”, секция „Национални програми 2022 г.“
Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище“ следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.
В срок от 14.07.2022 г. до 31.07.2022 г. кандидатстващите по модула представят проектните си предложения в платформата на МОН за кандидатстване по националните програми https://np.mon.bg.

ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е ДОБРАТА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ ЗА ДА РАБОТИ ДОБРЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР?

Всички знаем, че за да работим с различните видове устройствата (лаптопи, таблети, „умни“ часовници, настолни компютри и др.) е нужно те да бъдат свързани с Глобалната мрежа посредством Интернет връзка. По този начин, ние имаме достъп до неограничено количество информация и данни, които са ни необходими в нашия личен и професионален живот.

Ето защо мобилният интернет, рутерите, Wi – Fi точките за достъп, използваните hotspots за споделяне на Интернет с други устройства и Bluetooth технологиите са от изключително важно значение. Достатъчни ли са те, обаче, за да подсигурят непрекъсваемост на работата, която извършваме всекидневно? Електрониката, независимо от вида й, работи само и единствено с помощта на захранване. Нужна е електроенергия под различни форми (акумулаторни батерии, директно свързване с електрическата инсталация, фотоволтаични централи и т.н.) за да се генерира необходимия за функциониране на устройствата заряд.

Въпреки съвременното разнообразие от източници на електроенергия (слънчева, вятърна, водна и т.н.) обществото остава енергозависимо. Ето защо, всяко прекъсване на електроподаването, независимо от причината за това, се явява проблемно (внезапни токови „удари“, профилактика на електрозахранването, повреждане на електрическата инсталация, пренатоварване на електрическата мрежа и пр.). В тези случаи е добре да разполагаме с алтернативен (допълнителен) източник на електрически ток, който е надежден и би ни подсигурил електроенергията, която ни е необходима до възстановяване на захранването от основния източник.

Екипът на „Сайофис.тех“ ЕООД Ви препоръчва използването на UPS (Uninterruptible Power Supply) или т. нар. непрекъсваемо (токо) захранване. UPS е устройство, осигуряващо подаване на електрически ток, в случай на неизправност в електрическата мрежа. UPS-ите се различават от генераторите в готовност или от други захранващи системи по това, че съдържат акумулаторна батерия, в която предварително е генериран (натрупан) определен електрически заряд. По принцип непрекъсваемите захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5 – 15 минути, докато се възстанови главния захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени съоръженията, които се захранват. 

на без знание и/или предварително получено от клиента съгласие.

Сибил Бойчев – представител на СAЙОФИС.ТЕХ ЕООД проведе обучение, свързано със създаване на учебно-тернировъчни фирми

Сибил Бойчев, който изпълнява длъжността специалист „Софтуер, уеб и графичен дизайн“ в „Сайофис.тех“ ЕООД – Монтана проведе обучение, имащо за предмет изграждането и функционирането на т. нар. „учебно-тренировъчни фирми“ (УТФ). Курсът е по инициатива на СУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин, Община Хайредин, Област Враца и се реализира по Проект BGM2OP001-2.015-0001”Ученически практики-2“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОП НОИР 2014 – 2020 г.).

Обучението се проведе в периода 24.03 – 21.04.2022 г. с обща продължителност 8 учебни часа. По време на курса учениците от 9 клас на образователната институция имаха възможност да се запознаят със същността на понятието „предприемачество“; да разберат повече за нормативните изисквания и правните условия за регистриране на фирми; да получат знания и умения, свързани с разработване на конкретен бизнес план и да научат какви принципи е препоръчително да спазват при събеседване с оглед успешния подбор на персонал.

В обучението бяха включени и теми, касаещи избора на предмет на дейност на създадената УТФ с наименование „ИкоИнфо“; регистрация на новоучреденото юридическо лице в Търговския регистър към Агенция по вписванията; принципи, на които се основава и функционира пазара, същност на термина „конкурентоспособност“, както и изключително важната тема за връзката между образованието, бизнеса и представителите на държавната и местната власт. Ръководител на УТФ и функционален експерт по проекта е Десислава Иванова Донкова – Михайлова – директор на СУ „Васил Воденичарски“, с . Хайредин.

„Сайофис.тех“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящото прессъобщение като последното не може да се приема и/или тълкува като официална позиция на Европейския съюз и/или на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СЪЩНОСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЗИ ОТ ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Понятието облак (от англ. „cloud“) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Когато говорим за „облак“ хората най-често си представят атмосферно явление. Всъщност, терминът произлиза от идеята за „облака от скакалци“ или по-точно означава „рояк“. Всъщност облачните технологии (Cloud Computing) са поредният етап от развитието на Web базираните услуги.

По дефиниция облакът предоставя отдалечена централизирана изчислителна мощност, посредством мрежова връзка – т.е. интернет, на различни крайни устройства и съответно на клиентите, които ги употребяват. Самите изчислителни услуги се извършват не от една голяма машина, а от множество сървъри, събрани в центрове за данни и работещи като един голям клъстер. По този начин може да се използва цялата им мощност, която по най-оптимален начин да бъде разпределяна на множество отделни, паралелно изпълнявани задачи, така че да се удовлетворят клиентските заявки бързо и качествено.

При Cloud Computing за потребителя не е задължително да използва собствено физическо устройство. Той може да използва виртуална машина, т. е. достъпа до данните му може да стане от всяко едно устройство, независимо от това къде се намира потребителят. Броят на сървърите може лесно да бъде увеличен, повредените машини да бъдат заменени, като нито едно от тези действия не изисква спиране на цялостната система. Сред основните ползи на cloud технологиите е отпадането на необходимостта от покупка, инсталация и поддръжка на хардуер, както и наемането на  специализиран персонал за работа с него.

Една от най-дискутираните теми е сигурността на информацията в облака. Притесненията на мениджърите на пръв поглед са разбираеми: не знаят къде точно са данните им, кой има достъп до тях, дали данните и мрежовият трафик са добре защитени от злонамерен достъп. При cloud технологиите се използват специализирани криптиращи алгоритми, защитни стени, синхронизиране на информацията в ко-локации, архивиране и още десетки похвати, които гарантират информационната протекция.

Ние, от „Сайофис.тех“ ЕООД, препоръчваме използването на Nextcloud. Той представлява набор от софтуер клиент-сървър за създаване и използване на услуги за хостинг на файлове. Nextcloud е готов за използване софтуер с отворен код. По същността си Nextcloud  е img приложение, създадено през 2016 г. Оригиналният му дизайнерски код оттогава е публично достъпен и изцяло ориентиран към специфичните нужди на потребителите. Този индивидуален подход помага на клиента да го модифицира и подобри според своите собствени предпочитания. Nextcloud не само предоставя на потребителите контейнер за съхраняване на техните файлове, но им позволява и да споделят файлове или цели папки с когото им харесва, само и единствено посредством „шерване“ на връзка (линк). Този процес не изисква парола. Администраторът на Nextcloud може също така да блокира споделянето на данни за отделни приложения/разширения или да ограничи споделянето на файлове само до няколко потребители. Платформата позволява на потребителите да виждат, споделят и редактират файлове като поддържа пълен дневник на всичките Ви дейности, което Ви улеснява да проследявате стъпките си в случай, че имате нужда от това.