САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:48Работим свържете се с нас!

Училищният музикален звънец, който изграждаме най-общо представлява автономна аудио-оповестителна система, работеща заедно и/или независимо от другата налична техника за училищен звънец.

Изградени са от малък по габарити и безшумен компютър сървърно изпълнение (1.5U за вграждане в 19 инчов шкаф) с инсталирано специализирано програмно осигуряване, 360-ватов специализиран аудио усилвател, микрофони и озвучителни тела.

Окабеляването е проектирано да разделя аудиосистемата на няколко кръга, които могат да се усилват независимо един от друг (зонов селектор):
■ коридори
■ ученически стаи, кабинети, физкултурен салон и лаборатории за максимално удобство на учениците и преподавателите , при продължителна контролна работа или изпит преподавателя може да изключи озвучаването в определена стая, за да не пречи на концентрацията на учениците
■ кабинети със специално предназначение (учителска стая, директорски кабинет ).

Озвучителните тела са с мощност 3W/6W и се разполагат на подходящи места – във фоайета и коридори. При желание от страна на Възложителя, може да се монтират и в класните стаи.
Системата позволява и добавянето на втори микрофон, както и добавянето на допълнителни външни тела за оповестяване и аудио-озвучаване в училищния двор.
Силата на звука се регулира от монтирания усилвател и софтуера.
Получената звукова картина е много приятна за учениците, благодарение на качествените компоненти, с които е изградена системата. Практиката показва, че децата реагират много положително на такава система – веселят се, танцуват и се радват. Разбира се от огромно значение е и подборът на подходяща музика, с която се извършва оповестяването.

Структурата и блоковата схема на системата за музикален електронен звънец, можете да видите на:
Структура на електронния звънец

За да се запознаете с функционалните възможности на системата за музикален електронен  звънец за училищата, можете да разгледате:Функционални възможности

На Програмно осигуряване е предложен кратък преглед на програмното осигуряване на училищния музикален електронен звънец.

Структурната схема на музикален програмируем училищен звънец, предлаган от фирма “Хънитек” е показана на фигурата по-долу:

Основата на системата е аудио-сървърът, който включва индустриален мини компютър с инсталирано програмно осигуряване. Операционната система е Linux Debian базирана дистрибуция. Софтуерната платформа е уеб-базирано приложение (PHP 7.хх, MySQL, Apache2, Javascript, Jquery) собствена разработка.Това решение позволява отдалечено управление на системата за електронен звънец през браузер. За целта е необходимо сървърът да бъде свързан към локалната училищна мрежа и съответно през приложението да се конфигурира мрежовият интерфейс.
Аудио-изходът на сървъра е свързан към входа на усилвателя. Усиленият сигнал се подава обратно към програмно-управляем комутатор, вграден в аудио-сървъра. Изходите на комутатора са свързани към един или няколко клона от аудио-тела, което позволява подаването на различни мелодии към различни аудио-секции (коридори, учителска стая, външно озвучаване и др.)
Телата са свързани паралелно, без значение от входното им съпротивление. Общата инсталирана мощност, която е сума от мощностите на всички тела, не следва да надвишава 90% от максималната мощност на усилвателя.
Силата на звука може да коригира софтуерно или чрез потенциометъра на усилвателя.

Функционални възможности на Системата „Електронен Звънец” за училищата:
А/ По отношение на използвания хардуер:
1. Мощността на усилвателя (респективно цената на системата) зависят от броя монтирани аудио-тела;
2. Броят на аудио-телата зависи от архитектурата училищната сграда;
3. Добавянето на микрофон позволява да се излъчват гласови съобщения в реално време (например при необходимост от евакуация);
4. Чрез опцията за добавяне на програмно-управляем зонов селектор, е възможно да се добави външно озвучаване или прилагане на разписания за различни етажи/коридори на сградата;
5. По отношение на броя аудио-тела (последващо добавяне или промяна на местоположението) системата е адаптируема и мащабируема. Разходите в този случай са само за допълнителната техника (аудио-тела, кабели и аксесоари) и труда за окабеляване.
Б/ По отношение на софтуера:
1.Дава възможност за създаване на библиотека от различни по тип и времево изпълнение разписания – 40минутно, 30минутно, 20минутно и други варианти на разписания за продължителност на учебните часове;(* само за пълната версия на софтуера)
2.Задаване на 7 часово разписание за двете смени;
3.Програмиране на разписание с 8 часа;
4.Задаване на разписание с нулев час;
5.Разписание с блокови часове; (* само за пълната версия на софтуера)
6.Съботно разписание; (* само за пълната версия на софтуера)
7.Нестандартно разписание – различен/еднакъв брой часове за първа и втора смяна, с различна продължителност ;
8.Седмично разписание – за всеки ден от седмицата може да се зададе различно разписание;
9.Избор на различни мелодии за влизане и за излизане от час, както и за избор на различни мелодии за втори звънец през междучасията.
10.Качване и излъчване на гласови съобщения – например за предстоящи събития или за екстремни ситуации;(* само за пълната версия на софтуера)
11.Вграден модул за изграждане на „музикална библиотека“ – създаване/изтриване папки с различна по тематика музика;(* само за пълната версия на софтуера)
12.Вграден мини редактор на mp3 файлове;(* само за пълната версия на софтуера)
13.Възможност за отдалечено програмиране през уеб интерфейс и интернет;
14.Вграден сървър за точно време;
15.Ръчно/автоматично сверяване на времето;
16.Вариант за автоматично генериране на разписания според зададени параметри;(* само за пълната версия на софтуера)
17.Работа с файлове в mp3 и/или wav формат;
18.Възможност за просвирване на мелодиите от библиотеката през междучасията със създаване на списък за всеки ден от седмицата;(* само за пълната версия на софтуера)
19.Настройка на ваканциите;(* само за пълната версия на софтуера)
20.Излъчване на радио-предаване по озвучителната система (* само за пълната версия на софтуера) – чрез микрофона, който е свързан към входа с най-висок приоритет, Директорът или охраната могат да подават гласови съобщения към учениците.Опционно чрез зонов избирател (мултиплексор) Директорът може да подава гласови съобщения и към учителската стая.

Софтуерът за управление на музикален електронен училищен звънец е собствена разработка на фирма Хънитек с използване на програми и приложения с “отворен код” (“open source”). Този софтуер представлява уеб-базирано приложение, работещо върху операционна система Linux Debian 7/8, с инсталиран PHP, MySQL и Apache2.


В момента съществуват два варианта:
А/ пълна версия – включва много екстри. Основното предимство на тази версия е възможността за съзадване на библиотеки от различни шаблони разписания и библиотеки с mp3 файлове за работа. Освен това е предвидена възможност за композиране и излъчване на училищно радиопредаване. Системата има вграден генератор на седмични разписания и собствен музикален редактор за композиране на мелодии, използвани за звънене.

Начален екран

Седмично разписание

Общи настройки

Библиотека Мелодии

Музикален редактор

Разписание по блокове

На горните изображения са показани само малка част от възможностите на пълната версия.

Практиката обаче показва, че много малка част от възможностите й реално се използват и предвид по-високата цена по-рядко се инсталира.
Б/ олекотена версия – включва тази част от функционалността на пълната версия, която най-често се използва в реални ситуации. Именно тази версия е представена тук.
Достъпът до системата става чрез браузер (за предпочитане Mozilla или Google Chrome): в адресния бар се избира IP адреса на сървъра и се появява “Login” прозорец:

Вход в системата

При правилно въвеждане на изискваните данни, потребителят може да програмира съответните функции, използвайки менюто, намиращо се в горната част на екрана.

При избор на задаване на разписания се отваря модулът за управление на разписанията:

Управление на разписанията

При избор на “ПАРАМЕТРИ НА ЗВЪНЕНЕ”, можете да управлявате продължителността на мелодиите за влизане и излизане, да включите възможност за различни мелодии при влизане и излизане от час. Също така е предвидена възможност за автоматично добавяне на “фаде” ефекти (постепенно усилване/затихване) на мелодиите. Тази функция предотвратява “ехо” ефекта и “кънтенето” на звука в сградата. Силата на звука се задава в проценти. Включена е опция за задаване на междинен подсещащ звънец през междучасията.

Параметри звънене

Смяната на мелодиите за звънене е чрез модул “Избор на файлове”. Може да се качват една или няколко мелодии. Ако мелодиите за влизане/излизане са избрани ( в модул “Параметри звънене”) да бъдат еднакви, системата не предлага възможност за качване на мелодия за излизане. Максимално допустимата големина на mp3 файла е 8М байта. Прави се проверка и за коректен “ID tag” в mp3 файла.  При самото качване на файла, системата добавя ефектите, зададени в предишното меню.

Смяна на мелодиите

В модул “СИСТЕМНИ” са интегрирани функциите за промяна на времето на системния часовник, добавяне и редактиране на потребители, промяна на IP адреса на сървъра, включване на допълнителната защита и други.

Задаване на системни настройки

при ръчна настройка на системния часовник

Мрежови настройки

Допълнителна защита