ИЗРАБОТКА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА /УЕБ САЙТ/

“Сайофистех” ЕООД предоставя услуги, свързани с изработка, графичен дизайн и техническа поддръжка на интернет страница /уеб сайт/, вкл. осигуряване на хост и домейн, което се състои от следните няколко компонента:

Изработка на интернет страница /уеб сайт/, вкл. мобилна версия /приложение за мобилен телефон/ и/или страница в социалните мрежи /Facebook, Twitter и др./. Изработката на сайта вкл. следните елементи:
А) определяне структурата на интернет страницата; Б) осигуряване на хостинг и домейн; В) предоставяне на неограничен трафик на данни; Г) гарантиране на безплатен и функциониращ SSL и ActiveCache.

А) Всяка интернет страница притежава основна (базова) и допълнителна (по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) структура. Структурата на уеб сайта се изразява в предварително определяне:
1.1. Нивото на сложност на изработка и поддръжка на интернет страницата – изразява се в степента или равнището на сложност на използвания уеб дизайн или на програмирането на уеб сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез представяне на примери за вече реализирани проекти.
1.2. Основна (базова) структура – предварително проектирана структура на интернет сайта с изброяване на основните навигационни елементи и описание на тяхното съдържание.
1.3. Графичен дизайн – предварително проектиран дизайн (изглед) на уеб сайта, с предложение за начина на разположение на основните елементи, цветовата схема и структурата на поместваната информация.
1.4. Хостинг – пространство за функциониране на интернет сайта на определен сървър, с гарантирана видимост и осигурена надеждност на сървърите.
1.5. Домейн – името на домейна представлява името на адреса, на който интернет потребителите, могат да получат достъп до уеб сайта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши първоначално запълване на уеб сайта със съдържанието, посочено в т. 1. През целия срок на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква допълване съдържанието на изработената интернет страница, стига зададените параметри да не противоречат на морала, закона и/или добрите нрави и да не са налице технически пречки за тяхното изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само тази част от работата по уеб сайта, която е извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въвеждането на допълнителна информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставени администраторски права /потребителско име и парола/ не се доплаща, стига да е в рамките на договореното първоначално запълване на сайта със съдържание и в рамките на заплатения хостинг пакет.

Б) Осигуряване на хостинг и домейн.
Хостинг – пространство за функциониране на интернет сайта на определен сървър, с гарантирана видимост и осигурена надеждност на сървърите.
Домейн – името на домейна представлява името на адреса, на който интернет потребителите, могат да получат достъп до уеб сайта.

Абонаментът, свързан с предоставянето на услугите по изработка на уеб сайта, е 1/едно/ – годишен, поради спецификата на срока на предоставяне на услугите „хостинг“ и „домейн“ от съответната Хостинг компанията. Размерът на годишния абонамент се определя от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането на годишния абонамент за следващ период следва да бъде извършено в 1/едно/ – месечен срок преди изтичане на абонамента. Заплащането се извършва касово или по банков път, по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу издаване на съответните разходооправдателни документи (данъчна фактура и фискален бон/приходен касов ордер и квитанция към него).

В) Неограничен трафик на данни – предоставяне на потребителите на възможност за извършване на многократен брой посещения на уеб сайта;

Г) Гарантиране на безплатен и функциониращ SSL /Secure Sockets Layer/ и ActiveCache SSL /Secure Sockets Layer/:
SSL /Secure Sockets Layer/ – представлява криптографски протокол, осигуряващ връзката „клиент-сървър“ чрез който се пренася информация през интернет. SSL протоколът дава възможност на различни програми да комуникират помежду си, без да могат да бъдат „подслушвани“ и подправяни и по този начин осигурява тяхната защита. Клиентската програма и сървърът установяват връзка чрез специална процедура, наречена ръкостискане. По време на тази процедура клиентът и сървърът „съгласуват“ различни условия и параметри, чрез които се осъществява сигурността на връзката. SSL сертификатът кодира информацията чрез редица функции за шифроване и хеширане.
ActiveCache – представлява инструмент, осигуряващ бързина на сайта и спомагащ за ефективното използване на хостинг ресурсите, в случаите, при които производителността на сайта трябва да бъде подобрена. Active Cache e инструмент за кеширане или записване на временна информация, който запазва информацията в RAM паметта, което го прави изключително полезен. Най-честа употреба инструментът има при кеширане на съдържанието на сайт или профилиране на MySQL заявки.

Техническа поддръжка на интернет страница /уеб сайт/.
Целогодишната поддръжка на уеб сайта представлява дейност по оптимизиране (извършване на актуализации /ъпдейти/, уеб администриране и отстраняване на възникнали проблеми, свързани с нормалното функциониране) на интернет страницата (диагностика). Поддръжката включва следните компоненти:
1.1. Проследяване правилната работа на сайта, чрез наблюдение на набор показатели.
1.2. Осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят.
1.3. Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни.
1.4. Мониторинг на потенциални проблеми, които могат да възникнат във функционирането на уеб сайта (бъгове, атаки, разпадане на връзки и т. н.), както и готовност за своевременното им отстраняване.
1.5. Периодично изготвяне на резервни копия на сайта (бекъпи).
1.6. Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране, актуализации на добавките, темите и версиите.
1.7. Извършване на корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта.
1.8. Проследяване и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и преустановяване употребата на остарелите такива.

Техническата поддръжка на интернет страницата включва дейности по обновяване съдържанието и структурата на сайта с информация (текстове, изображения, панорамни и 3D /360 – градусови/ снимки, виртуална реалност, е-книги, поставяне на rss четец на сайта, вмъкване на интерактивна карта на обекта, динамична начална страница и страница за новини, отбелязване на локации /Google Maps/, интерактивни менюта и бутони, добавяне на аудио и видео съдържание, препратки /линкове/ към други сайтове), както и:
– изграждане на система за оценка на служители и ниво на обслужване на потребителите (обратна връзка, рейтинг);
– заключване на страници за определени потребители и групи;
– разделяне на администраторски и потребителски панел /възможност за създаване на няколко администраторски и потребителски профили/;
– изготвяне и попълване онлайн на различни по вид формуляри /вкл. анкети и др. образци/;
– осигуряване на т. нар. SEO оптимизация на сайта;
– създаване на годишен календар за отбелязване на събития /с възможност за синхронизация с мобилни устройства/;
– изграждане на автоматична система за информиране на потребителите за работното време;
– създаване на мейл клиент /регистриране на няколко електронни пощи в зависимост от броя на служителите /мейл адрес/и, свързан/и с домейна на сайта/;
– провеждане на напълно безплатно първоначално и последващо /периодично/ обучение на служителите за работа с интернет страницата (напр. при изменение на съществуващите технически параметри и/или нормативната уредба; при постъпване или преместване на служители в различни звена, отдели, дирекции и др., промяна мястото на работа или работното място на служителите и т. н.).

Времето, в което интернет страницата не функционира правилно, както и времето, необходимо за реакция и за отстраняване на възникналия проблем от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не прекъсват абонаментната поддръжка и не освобождават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението му да заплаща дължимите, съгл. договора такси.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора си запазва правото едностранно да изменя размера на дължимите, съгл. договора такси, свързани с поддръжка на уеб сайта, когато това се дължи на независещи от него причини, свързани с настъпването на обективни обстоятелства (напр. актуализации на цените, предизвикани от влияние на инфлационните процеси, промяна в ценоразписа на компанията, осигуряваща хост и домейн на сайта и др.). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми своевременно (предварително) и надлежно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, вкл. за форс (вис) мажорните обстоятелства, които налагат изменение в цените.

Предоставяне на други услуги, невключени по-горе – по допълнително договаряне с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Наши клиенти: