САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 20:55В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Предоставянето на адекватна и своевременна консултация относно необходимостта от закупуването на определена стока/услуга е от изключително важно значение. Само и единствено професионалните съвети и препоръки от специалисти биха могли най-ефективно да помогнат на клиента да избере правилно това, което му е необходимо. Ето защо, ние от “Сайофистех” ООД считаме, че предварителните срещи допринасят за проучване на специфичните нужди, цели, мисия, стремежи и намерения на всеки един субект (физическо или юридическо лице) и дават представа на екипа на фирмата към кой точно от целия предлаган асортимент продукт да се насочи.

Консултирането е особено значима дейност и не бива да се подценява. Често на практика, клиентите закупуват дадена стока или сключват договор за услуга, която не отговаря на техните желания, тъй като не е съобразена с редица фактори и обстоятелства. Неправилно е потребителите да се сдобиват с даден продукт, само защото той им харесва откъм дизайн или е широко рекламиран в медийното пространство. Съобразяването с модните тенденции е особено опасно, още повече като се има предвид, че информационната и комуникационната техника и технологии търпят бурно и непрекъснато развитие и бързо остаряват морално.

НАШИЯТ ЕКИП ВИ ПРЕДЛАГА:

  1. Предоставяне на безплатни консултации, съвети и препоръки.
  2. Обучения и ИТ курсове, вкл. за компютърна грамотност.
  3. Даване на насоки и указания относно спазване на предвидените в закона здравословни и безопасни условия на труд при боравене с различните видове техника.
  4. Запознаване на клиента с новите технически решения на пазара и предоставяне на актуална информация.
  5. Диагностика, сервизна поддръжка и ремонт на офис техника.

МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Най-общо казано маркетингът се свързва с рекламирането на дадена стока/услуга. Всъщност маркетингът е много по-широко понятие, което вкл. в себе си различни компоненти. Рекламирането на определен продукт има предимно информационни функции – да осведоми потребителите, че в търговската мрежа е налична нова стока/услуга, която вече е достъпна за крайните клиенти и може да бъде открита на пазара; да представи на потребителите нов вид изделия, чието предназначение е да разрешат конкретен проблем; да запознае различните субекти на пазара (производители, търговци, домакинства и т. н.) с характеристиките, функциите, техническите параметри и предимствата на стоката/услугата в сравнение с други идентични/сходни продукти, които вече са навлезли в търговската мрежа; да спомогне за популяризирането и разпространението на новата стока/услуга чрез използването на различни информационни канали и канали за дистрибуция.

МАРКЕТИНГЪТ ВКЛЮЧВА:

  1. Предоставяне на услуги, свързани с уеб дизайн и графичен дизайн (напр. изработване на лога, уеб сайтове, страници в социалните мрежи и др.).
  2. Маркетингови кампании.
  3. Съставяне на текстове за попълване съдържанието на уеб сайтове, изготвяне на прессъобщения и др. (благодарствени, поздравителни адреси и пр.).
  4. Изграждане на система за оценка нивото на обслужване на потребителите.
  5. Проучване на пазара (трендове в развитието на отделните пазарни сектори, тенденции относно търсенето и предлагането на определен вид стоки/услуги).