САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:06В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Като цяло информационният киоск представлява компютърен терминал, посредством който потребителят може да получи достъп до търсена от него информация и различни приложения за комуникация. Киоскът може да бъде монтиран във всеки един обект, независимо от неговия вид – административна сграда, търговски център, транспортно съоръжение (напр. метростанция) или като част от елементите на градската (общинска) инфраструктура.

Това съвременно техническо изобретение предлага по интерактивен и забавен начин достъпно, полезно и качествено мултимедийно съдържание на потребителите. Устройството служи като модул за самообслужване, поради което е  изключително опростено, създадено за масова (широка) употреба и в този смисъл – подходящо за всеки. Информационният киоск играе ролята на посредник при предаването и приемането на информация между отделните субекти. Той помага за по-бързото и лесно ориентиране на потребителите в потока от информация, особено когато същите не носят със себе си мобилно устройство, свързано с Интернет. Посредством използването на интерактивни киоски, потребителите могат да разберат какво е местоположението на търсените от тях продукти, дали същите участват в промоция, къде са разположени определени отдели, звена и сектори на администрацията, каква точно е цената на предлаганите административни услуги, коя от всички дирекции отговаря за издаването на нужните документи, както и да видят цялостната карта на обекта, в който се намират.

Когато в един и същ обект са монтирани няколко информационни киоски, казваме, че е налице система от видеотерминали, видимата част на която представлява набор (съвкупност) от различен тип екрани, разпръснати в различни локации. Всички те задължително са свързани в мрежа, като съдържанието, което визуализират, се управлява централизирано и в реално време. Предлагането на услугата включва изграждане на инфраструктурата (монтиране и инсталиране на киоските), създаване на съдържание, дистрибуция и управление, поддръжка на софтуера и хардуера на системата. Ние консултираме нашите клиенти относно необходимостта от поставянето на видеотерминали, техния брой и начин на разположение в обекта, вида и количеството на информацията, която е подходящо да бъде визуализирана и т. н. Съвременните технически решения предоставят възможности за изграждане на системи, както в затворени помещения, така и на открито.