САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:00Работим свържете се с нас!

“Сайофис.тех” ЕООД е фирма, която се стреми не само да развива търговска дейност, но и да осъществява редица социални и общественозначими функции. Посредством своята работа, ние знаем, че бихме могли да помогнем не само на нашите клиенти, доставчици и партньори, но и да съдействаме на лицата, търсещи реализация на пазара на труда да намерят сфера, в която биха се развивали и то – успешно. “Сайофис.тех” ЕООД счита за правилен подхода на изпълнителната власт, в лицето на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), и в частност на Агенцията по заетостта (АЗ) да реализира редица схеми, програми и мерки за заетост посредством Регионалните служби за заетост (РСЗ) и Бюрата по труда (БТ). Същите представляват разнообразни по характер и обхват методи, способи и начини, чрез които незаетите лица могат да започнат работа. Един от тези инструменти, които гарантират гъвкавост на провежданата държавна политика и които са приспособими при почти всички условия, са именно стажовете.