САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 20:55В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Сибил Бойчев, който изпълнява длъжността специалист „Софтуер, уеб и графичен дизайн“ в „Сайофис.тех“ ЕООД – Монтана проведе обучение, имащо за предмет изграждането и функционирането на т. нар. „учебно-тренировъчни фирми“ (УТФ). Курсът е по инициатива на СУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин, Община Хайредин, Област Враца и се реализира по Проект BGM2OP001-2.015-0001”Ученически практики-2“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОП НОИР 2014 – 2020 г.).

Обучението се проведе в периода 24.03 – 21.04.2022 г. с обща продължителност 8 учебни часа. По време на курса учениците от 9 клас на образователната институция имаха възможност да се запознаят със същността на понятието „предприемачество“; да разберат повече за нормативните изисквания и правните условия за регистриране на фирми; да получат знания и умения, свързани с разработване на конкретен бизнес план и да научат какви принципи е препоръчително да спазват при събеседване с оглед успешния подбор на персонал.

В обучението бяха включени и теми, касаещи избора на предмет на дейност на създадената УТФ с наименование „ИкоИнфо“; регистрация на новоучреденото юридическо лице в Търговския регистър към Агенция по вписванията; принципи, на които се основава и функционира пазара, същност на термина „конкурентоспособност“, както и изключително важната тема за връзката между образованието, бизнеса и представителите на държавната и местната власт. Ръководител на УТФ и функционален експерт по проекта е Десислава Иванова Донкова – Михайлова – директор на СУ „Васил Воденичарски“, с . Хайредин.

„Сайофис.тех“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящото прессъобщение като последното не може да се приема и/или тълкува като официална позиция на Европейския съюз и/или на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder