САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:59В почивка сме, потърсете ни по-късно!

“САЙОФИС.ТЕХ” ООД, гр. Монтана, вече предлага на своите клиенти продукти за гарантиране на т. нар. киберсигурност. Тяхното въвеждане на пазара се реализира във връзка с Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2, която влезе в сила за България на 1 януари тази година. Тя е абсолютно задължителна за всички държавни и частноправни субекти (транспорт, енергетика, банков сектор, управление на отпадъците, производство и преработка на храни, здравеопазване, пощенски и куриерски услуги, финансова търговия и т. н.).
Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2, известна още като Мрежа и информационна сигурност, е европейска инициатива, която има за цел да укрепи сигурността на критичната информационна структура в Европейския съюз. Тя е наследник на първата директива за киберсигурност (NIS), въведена през 2016 година.
Задължението за въвеждането и прилагането на мерки срещу злонамерени атаки е свързано с осъществяването на периодичен мониторинг от страна на специално създадени за целта комисии, които са на пряко подчинение на ЕС, ЕК и Съвета на Европа. За неизпълнението на това задължение са предвидени и санкции под формата на административни глоби. Освен това държавите-членки могат да въведат налагането на периодични наказателни мерки (с финансов характер) на лицата, които не спазват Директивата с цел упражняване на принуда за преустановяване на извършваните от тях нарушения.
Директивата цели да осигури високо ниво на защита на личните данни на гражданите на ЕС, която да е с постоянен, а не с инцидентен характер, т. е да гарантира т. нар. „киберустойчивост“. При нейното изготвяне са взети предвид редица допълнителни договори, предложения, становища и препоръки на ЕС, ЕК, ЕЦБ, националните парламенти, ЕИСК и КР.
От „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, напомнят на своите клиенти, че инсталирането и използването на антивирусни програми не е достатъчно, тъй като те са само елемент и част от цялостната киберзащита, която следва да бъде осигурена за да се предотврати изтичането на лични данни и разпространението на класифицирана информация, данни, представляващи търговска, производствена, служебна или банкова тайна, както и да се гарантира, че достъпа до обществена информация се извършва по предвидения в закона ред.
Понятието „киберсигурност“ е общо и включва в себе си няколко на брой и различни по вид мерки за защита от неправомерно проникване в компютърни и информационни системи, заразяване със зловредни вируси (напр. „троянски коне“), осъществяване на хакерски атаки, фишинг, кибершпионаж, нерегламентирано използване, изменение и разпространение на лични данни и др. киберинциденти (заплахи), които законодателството определя като „киберпрестъпления“.
Задължителните мерки, които бизнеса и администрацията са задължени да въведат до 17 октомври 2024 г., включват:

 1. Следене на информационно-комуникационните системи (ИКТ):
 • Инсталиране на софтуер за мониторинг на мрежата и системите
 • Конфигуриране на софтуерните инструменти за регистриране на събития
 • Използване на анализ на инцидентите
 1. Управление на риска:
 • Извършване на оценка на риска на ИКТ и системи
 • Установяване на контролни точки
 • Разработване на планове за бедствия
 1. Идентификация и управление на достъпа:
 • Използване на двуфакторна автентикация
 • Управление на правата за достъп на потребителите
 • Използване на криптиране на данните
 1. Защита от злонамерен софтуер:
 • Използване на антивирусен софтуер
 • Използване на софтуер за предотвратяване на инциденти
 • Редовно актуализиране на софтуера и операционната система
 1. Защита на мрежата:
 • Използване на защитна стена
 • Конфигуриране на мрежовите устройства
 • Използване криптиране на мрежовите данни

Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2 оказва значително въздействие върху бизнеса и публичната администрация, особено в областта на ИТ технологиите и критичната информационна инфраструктура. Операторите, които работят с тях, следва да инвестират в повишаване нивото на киберсигурност и да изграждат по-робустни системи за защита на данните, с които работят и на мрежите, които използват. Публичната администрация трябва да предвиди перо в бюджета си всяка година като залага средства за постигане целите на Директивата.
Последната играе ключова роля за националната сигурност като я предпазва от вътрешни и външни заплахи, увеличавайки реактивността на държавата при киберкризи. Това е от съществено значение за запазване както стабилността на националните системи и ресурси, така и на цифровите системи и услуги в Европейския съюз, гарантирайки устойчива среда за икономически растеж и иновации.
Засегнатите стопански субекти са задължени да предприемат всички мерки по транспориране на Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2, като за неизпълнение са предвидени следните санкции:

 • За съществени субекти – най-малко 10 000 000 EUR или най-малко 2% /в зависимост от това коя от сумите е с по-висока стойност/ от общия световен годишен оборот за предходната финансова година на предприятието, към което принадлежи същественият субект,
 • За несъществени субекти – най-малко 7 000 000 EUR най-малко 1.4% /в зависимост от това коя от сумите е с по-висока стойност/ от общия световен годишен оборот за предходната финансова година на предприятието, към което принадлежи несъщественият субект.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
Сибил Бойчев – управител и софтуерен специалист в „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД,
гр. Монтана, GSM: 0896 118 226, e-mail: boychev@scioffice.tech