САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 6:01В почивка сме, потърсете ни по-късно!

“САЙОФИС.ТЕХ” ООД, гр. Монтана, вече предлага на своите клиенти единен продукт за гарантиране на киберсигурност, съвместно със „Cy – Napea“.

Продуктът включва в себе си различни мерки за осигуряване на защита от зловреден софтуер и се предлага на пазара във връзка с Директива (ЕС)2022/2555, която ще влезе в сила за България в началото на 2024 г. Тя е абсолютно задължителна за всички държавни и частноправни субекти (транспорт, енергетика, банков сектор, управление на отпадъците, производство и преработка на храни, здравеопазване, пощенски и куриерски услуги, финансова търговия и т. н.).

Задължението за въвеждането и прилагането на мерки срещу злонамерени атаки е свързано с осъществяването на периодичен мониторинг от страна на специално създадени за целта комисии, които са на пряко подчинение на ЕС, ЕК  и Съвета на Европа. За неизпълнението на това задължение са предвидени и санкции под формата на административни глоби. Освен това държавите-членки могат да въведат налагането на периодични наказателни мерки (с финансов характер) на лицата, които не спазват Директивата с цел упражняване на принуда за преустановяване на извършваните от тях нарушения.

Директивата цели да осигури високо ниво на защита на личните данни на гражданите на ЕС, която да е с постоянен, а не с инцидентен характер, т. е да гарантира  т. нар. „киберустойчивост“. При нейното изготвяне са взети предвид редица допълнителни договори, предложения, становища и препоръки на ЕС, ЕК, ЕЦБ, националните парламенти, ЕИСК и КР.

От „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД и „Cy-Napea” напомнят на своите клиенти, че инсталирането и използването на антивирусни програми не е достатъчно, тъй като те са само елемент и част от цялостната киберзащита, която следва да бъде осигурена за да се  предотврати изтичането на лични данни и разпространението на класифицирана информация, данни, представляващи търговска, производствена, служебна или банкова тайна, както и да се гарантира, че достъпа до обществена информация се извършва по предвидения в закона ред.

Понятието „киберсигурност“ е общо и включва в себе си няколко на брой и различни по вид мерки за защита от неправомерно проникване в компютърни и информационни системи, заразяване със зловредни вируси (напр. „троянски коне“), осъществяване на хакерски атаки, фишинг, кибершпионаж, нерегламентирано използване, изменение и разпространение на лични данни и др. киберинциденти (заплахи), които законодателството определя като „киберпрестъпления“.