САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:57В почивка сме, потърсете ни по-късно!

„САЙОФИС.ТЕХ“ ЕООД вече функционира под нова правноорганизационна форма. Фирмата претърпя правна промяна като се преобразува от еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в дружество с ограничена отговорност (ООД).

До момента едноличен собственик на капитала беше Борис Еленков, който изпълняваше и управителни и представителни функции. От няколко дни управител и представляващ ИТ фирмата е и Сибил Бойчев – специалист „Софтуер“, който придоби половината от капитала на дружеството посредством договор за прехвърляне на дружествен дял.

Сибил Бойчев вече притежава качеството на съдружник в „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД с размер на дялово участие 500 лв., разделено в 10 дружествени дяла, всеки от който на стойност 50 лв. Дяловото участие на двамата съдружници, които могат да представляват фирмата както заедно, така и поотделно, е равно.

Справка за актуалното състояние на ИТ организацията може да бъде извършена в Търговския регистър, който функционира към Агенция по вписванията.