САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:14Работим свържете се с нас!

Въпреки масовото навлизане на дигиталните средства за комуникация (интерактивни маси, информационни табла, мобилни телефони, професионална ел. поща и пр.), пренасянето на информацията на хартиен носител запази своята актуалност и остана търсено. Причината за това е необходимостта и законодателното изискване различните видове документи да се съхраняват на хартия за определен период от време след тяхното издаване (съгл. Закона за счетоводството, Закона за държавния архив, Закона за достъп до обществена информация и т. н.). Поради тази причина всяка една фирма, институция, звено в системата на образованието и др. се нуждаят от качествен печат, който позволява на документите да бъдат четливи, текстът по тях да се запазва с течение на времето, а не да избледнява и да се “изтрива”, а издаваните удостоверения, решения, скици, фактури и пр. да нямат следи от излишен тонер по тях. Като пример можем да посочим касовите (фискални) бонове, върху които текстът напълно изчезваше и ставаше невъзможно да се докаже покупката на дадена стока/ползването на услуга/ посредством представянето на разходооправдателен документ. Време е да можете да разчитате на качествен печат. Нашите решения ще подобрят и осигурят Вашия печат. Ние Ви предлагаме поддръжка, доставка на принтери и копирни машини и тонер касети (оригинални и съвместими).

Заповядайте при нас! Очакваме Ви!