САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:47В почивка сме, потърсете ни по-късно!

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с одобрената с РМС № 302 от 13.05.2022 г. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2022 г. – втори модул „Сигурност в училище”, Ви информирамe, че държавните специализирани и неспециализирани училища в системата на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните центрове за специална образователна подкрепа, възпитателните училища-интернати, социално-педагогическите интернати и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, могат да кандидатстват по Модул II „Сигурност в училище”.
Видовете дейности и критериите за оценка и класиране на предложенията са публикувани на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти”, секция „Национални програми 2022 г.“
Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище“ следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.
В срок от 14.07.2022 г. до 31.07.2022 г. кандидатстващите по модула представят проектните си предложения в платформата на МОН за кандидатстване по националните програми https://np.mon.bg.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder