САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 14:12Работим свържете се с нас!

Предоставянето на адекватна и своевременна консултация относно необходимостта от закупуването на определена стока/услуга е от изключително важно значение. Само и единствено професионалните съвети и препоръки от специалисти биха могли най-ефективно да помогнат на клиента да избере правилно това, което му е необходимо. Ето защо, ние от “Сайофистех” ЕООД считаме, че предварителните срещи допринасят за проучване на специфичните нужди, цели, мисия, стремежи и намерения на всеки един субект (физическо лице, компания) и дават представа на екипа към кой точно от целия предлаган асортимент продукт да се насочи.

Консултирането е особено значима дейност и не бива да се подценява. Често на практика, клиентите закупуват дадена стока или сключват договор за услуга, която не отговаря на техните желания, тъй като не е съобразена с редица фактори и обстоятелства. Неправилно е потребителите да се сдобиват с даден продукт, само защото той им харесва откъм дизайн или е широко рекламиран в медийното пространство. Съобразяването с модните тенденции е особено опасно, още повече като се има предвид, че информационната и комуникационната техника и технологии търпят бурно и непрекъснато развитие и бързо остаряват морално.

Нашият екип Ви предлага:

1. Предоставяне на безплатни консултации

Предоставяне на безплатни консултации, съвети и препоръки на персонала на клиентите, касаещи поддръжката на устройствата в изправно състояние; оптимизиране на работния процес и автоматизация; удължаване живота на частите и предотвратяване бързото им износване (амортизация); избягване ненужното разхищаване на консумативи и материали; отстраняване на дребни проблеми в работата на машините и извършване на незначителни ремонти (само и единствено в случаите, когато не е необходима намесата на специалист);

2. Обучения

Обучения (вкл. провеждане на първоначални и периодични инструктажи) – обучения по ИКТ и курсове за начална компютърна грамотност. Инструктажите се провеждат предварително – първоначално при закупуване/отдаване под наем на офис техника, нейното монтиране и въвеждане в експлоатация и периодично – при изменение на съществуващите технически параметри и/или нормативната уредба; при постъпване или преместване на служители в различни звена, отдели, дирекции и др., промяна мястото на работа или работното място на служителите и т. н.);

3. Даване на насоки и указания относно спазването на предвидените в закона здравословни и безопасни условия на труд

Даване на насоки и указания относно спазването на предвидените в закона здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в т. ч. и противопожарните правила и норми, свързани с правилното, целесъобразно и безопасно боравене с наличната техника (осуетяване възникването на т. нар. „трудов травматизъм“ – трудови злополуки, професионални болести; предотвратяване възникването на пожари; повреждането и унищожаването на повереното служебно имущество и т. н.);

4. Запознаване на клиента с новите технически решения на пазара и предоставяне на актуална информация

Запознаване на клиента с новите технически решения на пазара и предоставяне на актуална информация за нововъведения в сферата на софтуера и хардуера, които са налични в търговската мрежа, вкл. разяснения относно тяхната заменимост/съвместимост с наличната при клиента техника (предимства и недостатъци);

5. Диагностика, сервизна поддръжка и ремонт на офис техника

Диагностика, сервизна поддръжка и ремонт на офис техника – бърза и своевременна реакция за отстраняване на възникнали проблеми при подаден сигнал от страна на клиента и гарантиране на лесна (до колкото това е възможно, в зависимост от спецификата на възникналия проблем) и компетентна поддръжка на устройствата от разстояние (онлайн, дистанционна поддръжка чрез осигуряване на отдалечен достъп) с оглед създаване на удобство за клиента за отстраняване на проблеми без посещение на място (само и единствено в случаите, когато това се  явява достатъчно ефективно и ефикасно);

МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Най-общо казано маркетингът се свързва с рекламирането на дадена стока/услуга. Всъщност маркетингът е много по-широко понятие, което вкл. в себе си различни компоненти. Рекламирането на определен продукт има предимно информационни функции – да осведоми потребителите, че в търговската мрежа е налична нова стока/услуга, която вече е достъпна за крайните клиенти и може да бъде открита на пазара; да представи на потребителите нов вид изделия, чието предназначение е да разрешат конкретен проблем; да запознае различните субекти на пазара (производители, търговци, домакинства и т. н.) с характеристиките, функциите, техническите параметри и предимствата на стоката/услугата в сравнение с други идентични/сходни продукти, които вече са навлезли в търговската мрежа; да спомогне за популяризирането и разпространението на новата стока/услуга чрез използването на различни информационни канали и канали за дистрибуция.

Маркетингът включва:

1. Предоставяне на услуги, свързани с уеб дизайн и графичен дизайн

Предоставяне на услуги, свързани с уеб дизайн и графичен дизайн (изработка и поддръжка на уеб сайт; изработване дизайна на различни по вид рекламни материали – лога, плакати, листовки/флаери, визитки, брошури, винили за брандиране на витрини и прозорци, самозалепващо се перфофолио за стъкла и т. н.);

2. Маркетингови кампании

Маркетингови кампании – провеждане на събития за популяризиране на стоки/услуги (демонстрации за запознаване на потребителите с функционалността на даден продукт/услуга, организиране на шоуруми, предлагане на отстъпки от цената на стоките, процентни намаления, промоции, разпродажби на ниски цени, предлагане на карти за намаление, натрупване на бонус точки, ползване на привилегии за редовни клиенти и пр.);

3. Изготвяне на текстове

Изготвяне на текстове за попълване съдържанието на уеб сайтове и страници в социалните мрежи, писане на текстове за реклами и презентационни текстове, напр. изготвяне на слоган/мото на клиента (т. нар. авторско право или “copyright”);

4. Изграждане на система за оценка нивото на обслужване на потребителите

Изграждане на система за оценка нивото на обслужване на потребителите (рейтинг) с оглед проучване и затвърждаване репутацията и авторитета на клиента в публичното пространство и гарантиране получаването на обратна връзка с потребителите на стоката/услугата;

5. Проучване на пазара

Проучване на пазара относно нагласите на клиентите и степента на търсене на стоки от определен продуктов асортимент;

  • Изкуствен интелект: Здравейте, аз съм изкуственият интелект на САЙОФИС.ТЕХ с какво мога да ви бъда полезен?

Мисля ...