САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 21:51В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Интерактивните маси и чинове са технически изобретения, които имат за задача да направят предоставянето на информация сравнително по-лесно, достъпно, разбираемо и интересно за потребителите. Те са иновативни решения с висока практическа приложимост. Интерактивните маси и членове се използват предимно с образователна и обучителна цел. Те могат да бъдат монтирани в редица обществени институции (училища, детски градини), фирми и др.

Знаем, че визуализацията на учебния материал е от изключително важно значение за неговото правилно и адекватно възприемане и усвояване. Научните изследвания показват, че човекът възприема 90% от информацията, която му се поднася с очите си, посредством осъществяването на зрителен контакт. Не случайно едни от най-бързите, лесни и ефективни методи за учене са именно наблюдението и изготвянето на т. нар. “визуални карти”, тъй като те работят на принципа на онагледяването.

Интерактивните маси и чинове са съвременен, модерен, предпочитан и ефикасен начин за привличане и задържане вниманието на учениците в час. Те предлагат едно общо, споделено дигитално пространство за работа, тъй като благодарение на интерактивните маси и чинове, учениците споделят съвместно работно поле. В рамките на това поле те могат да разработват заедно проекти или да работят в малки групи върху определени задачи, поставени им от учителя. Интерактивните маси са страхотно средство за придобиване на умения за екипната работа сред децата, развитие на комуникативни и презентационни умения и умеения за боравене с модерни информационни и телекомуникационни технологии. 

Използването на интерактивни маси в различните фирми и корпорации е препоръчително, тъй като заменя приложението на изготвените на хартиен носител скици, схеми, таблици, чертежи и др. тип документи. Това съвременно решение улеснява провеждането на деловите срещи между бизнес партньорите и т. нар. „оперативки“ с персонала на организацията. Благодарение на интерактивните маси екипът на корпорацията може да бъде разделен на различни отбори във връзка с решаването на проблеми, провеждането на ролеви игри и създаването на условия за придобиване на „меки умения“ – работа в екип, търсене на общи решения, лидерство, комуникационни и презентационни умения и др.