САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:41В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Предметът на дейност на “Сайофистех” ЕООД е предоставянето на различни по вид хардуерни и софтуерни продукти и услуги на крайния клиент, подбрани специално за него, с оглед максимално улесняване на дейността му, гарантиране достъпа до надеждни и качествени стоки и услуги в ИТ сектора, предлагане на цялостна диагностика и сервизна поддръжка на наличната и нова офис техника и то само от един – единствен доставчик. Целта е създаването на максимално удобство за клиентите на фирмата, които да могат в дългосрочен план да разчитат на компетентно, лесно, своевременно и професионално разрешаване на проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват ежедневно и цялостно задоволяване на възникналите потребности и нужди и на желанията и намеренията, които имат (устойчивост на проекта). Фирмата има изцяло ориентирана към клиента бизнес философия, с персонална грижа към всеки отделен потребител на стоки и услуги, съобразена с неговите специфични изисквания и финансови възможности.

Мисия на фирмата и нейна основна задача е да предоставя пълно, цялостно и квалитетно обслужване на крайните клиенти от специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, които притежават нужния опит и стаж в ИТ сферата и то само и единствено след консултация с представител на дружеството. Идеята на бизнес плана е фирмата да осъществява търговска дейност в сферата на услугите  в конкретна област на познание (ИТ сектора) и същевременно с това да спомага за опазване на природата и нейните ресурси (екологична насоченост на проекта), да допринася за оползотворяването, рециклирането, повторното използване на консумативите и материалите и намаляване на отпадъците, замърсяващи околната среда (снижаване количеството на въглеродния отпечатък).