САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:58Започваме работа след 2 минути

Обществените сгради, които изпълняват публични функции (училища, детски градини, териториални поделения на НОИ, НАП, НЗОК, общини, областни управи, социални трапезарии и т. н. ), се нуждаят от по-висока степен на защита. Причината за това е, че до тях имат достъп не само голям брой служители, но и различни посетители, които ползват административни или друг вид услуги (издаване на документи – скици, удостоверения за наследници, разрешителни за строеж; записване на деца за съответната учебна година; получаване на плащания от ДОО – обезщетения за безработица, помощи за отопление, инвалидни пенсии и пр.).

Наличието на завишен брой лица в сградата, където се помещава съответната институция, прави невъзможно или трудно проследимо движението на хората и документооборота в нея. По този начин и най-вече поради спецификата на информацията и активите, с които боравят служителите (лични данни, класифицирана информация, информация, представляваща банкова/служебна тайна, парични средства, облигации и други ценни книжа) осъществяването на контролни функции е трудно реализуемо и налага прилагането на по-строги мерки, чиято цел е превантивна – да предотвратят неправомерното отнемане на имущество, „изтичането“ на поверителни данни към неоторизирани субекти, осуетяване повреждането и/или унищожаването на техника и офис оборудване и т. н. Разбира се, от подобна защита се нуждаят не само държавните и общинските структури, но и частни лица, които развиват дейност в определен отрасъл (търговски банки, собственици на фирми с голям брой персонал и няколко на брой производствени бази и т. н.).

Ето защо, ние от „Сайофис.тех“ ООД предлагаме в допълнение на услугата „Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение“ и услугата „ Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа“. Двете услуги са взаимносвързани помежду си, т. к. тяхната задача е да се осигури възможно най-голяма видимост, прозрачност и проследимост на процесите, които протичат в даден обект, така, че да се осуети по най-добрият и всеобхватен начин извършването на незаконосъобразни действия (длъжностно присвояване, финансови и данъчни престъпления, административни закононарушения и т.н.). Контролът на достъпа вкл. в себе си различни елементи, които се прилагат в зависимост от особеностите на съответния обект и предпочитанията на клиента (поставяне на настолни и безконтактни картови четци, контролери, турникети и др.).