САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:25В почивка сме, потърсете ни по-късно!

“Сайофистех” ЕООД е фирма, която се стреми да максимизира резултата от дейността си и да разпростре положителните последици от работата си върху множество сфери – предаване на опит в сектора на услугите; грижа за членовете на екипа чрез непрекъснато самоусъвършенстване; опазване на околната среда; сътрудничеството с други фирми, независимо от областта, в която упражняват дейността си; изграждане на “мрежа” от активни и инициативни хора, които работят заедно, помагат си и са взаимно полезни един на друг и на обществото, в което живеят.

Ние сме убедени, че персонала на фирмата е определящ за нейния успех. Влиянието на човешкия фактор е от изключително важно значение – човешките мечти, идеали и стремежи стоят в основата на всичко, което хората създават и е израз на техните мисли, дух и въображение – мисли, които имат за последица учредяването на различни по вид юридически лица, коопериране за развитие на свободна стопанска инициатива, сдружаване за постигане на общи цели и задачи и др.

Нашият екип се стреми непрекъснато да разширява и обогатява състава и структурата си, тъй като считаме, че обединяването на повече съмишленици прави постигането на общите ни цели значително по-лесно. Освен развитието на основаната си, търговска дейност, “Сайофистех” ЕООД  ще се стреми да постигне във времето и своите допълнителни подцели, една от които е да осигури постоянна/временна заетост на допълнителен персонал (привличане на съдружници, служители, вкл. стажанти) с оглед предоставяне на възможности за реализиране на доходи; личностно и професионално развитие; обучения; повишаване на квалификацията и преквалификация; предаване на опит в сферата на ИТ услугите; натрупване на стаж (напр. чрез сключване на договори за ученичество, посредством реализиране на различни по вид схеми, мерки и програми за заетост и др.); гарантиране на държавно обществено осигуряване на заетите лица (здравни, социални, пенсионни осигуровки и т. н.); предоставяне на насоки за развитие на собствен бизнес (предприемачество), посещения и участие в бизнес форуми и мн. др.

Ние смятаме, че връзката между фирмата и наемната работната сила е двупосочна. Като екип, който има дългогодишен опит в ИТ сектора, ние вярваме, че не само можем да предадем знания и умения на своите служители и да разширим техните компетенции, но и че самите те могат да ни научат на много нови неща от различни области на науката и живота, да внесат свежи идеи в работата, да споделят своето мнение и гледна точка, да ни разкрият своите мечти, идеи и стремежи, които да осъществим заедно.

Нашият екип счита, че всички служители са ценни сами по себе си и притежават собствени лични и професионални качества, които са индивидуални и ги отличават от останалите. Въпреки това, фирмата ще се стреми да привлича към дейността си предимно млади хора (до 29 – годишна възраст) с оглед осигуряване на перспективи за развитието им в дългосрочен план. Времевият диапазон, в който тези хора могат да натрупват знания и умения, да учат, да навлизат в нови сфери, да трупат опит, да пробват нови методи и техники на работа, да експериментират, да подхващат нови начинания и да полагат усилия за постигане на набелязаните цели, е изключително широк.

“Сайофистех” ЕООД счита за правилно да даде поле за изява на младежите, да им послужи като трамплин в тяхната бъдеща кариера, да им помогне да изградят основата, която им е нужна за по-нататъшно усъвършенстване, да им помогне да намерят своя път в живота и сферата, която считат за свое призвание; да изгради и възпита у тях трудови навици, организационни умения, умения за управление на времето (т. нар. “тайм мениджмънт”) и др. “меки умения” – за работа в екип, презентационни и комуникационни умения и мн. др. Дълбоко вярваме, че именно младите хора са изключително иновативни, различно мислещи, способни, креативни в много насоки и имат талант и потенциал, който трябва да бъде забелязан и развит.