САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:41Започваме работа след 19 минути

Закупуването/отдаването под наем, монтирането, инсталирането и въвеждането в експлоатация на офис техниката са само част от дейностите, които следва да бъдат извършени компетентно, за да бъдат ефективни и адекватно да обслужват дейността на клиента. Подобно на всяко техническо изобретение, офис техниката (многофункционални устройства – скенери, принтери, копирни машини; настолни компютри и лаптопи; камери за видеонаблюдение и др.) се нуждае от техническа (хардуерна и софтуерна) поддръжка за да функционира правилно. Тъй като проблеми могат да възникнат на всеки един етап от експлоатацията на устройствата и е необходимо същите да бъдат актуализирани на определен период от време за да се гарантира нормално протичане дейността на клиента, е необходимо да се осигури периодично обслужване от специалисти, които във всеки един момент да могат да отговорят на нуждите на съответния субект (физическо лице, търговец, сдружение с нестопанска цел и др.)

Абонаментната поддръжка се отнася до предоставяне на услуги, свързани със софтуерна и хардуерна поддръжка на офис оборудване /компютърни системи и периферни устройства/ и включва в себе си няколко компонента:

  1. Извършване на периодична профилактика на системите – целта е да се приложат превантивни мерки, чрез които предварително да се осуети появата на проблеми, свързани с нормалното функциониране на компютрите и периферните устройства, предотвратяване настъпването на повреди/промени в тях, които могат да доведат до физическо/логическо унищожаване на офис техника и/или бази данни.
  2. Софтуерна поддръжка – инсталиране и периодично обновяване (ъпдейти) на стандартни офис приложения (офис пакет – текстообработващи програми, таблици и др. – MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access и MS Outlook); обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и преустановяване употребата на остарелите такива; подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране, актуализации на добавките, темите и версиите; осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят; осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни; мониторинг на потенциални проблеми, които могат да възникнат във функционирането на системите и мрежите (бъгове, атаки, разпадане на връзки и т. н.), както и готовност за своевременното им отстраняване.
  3. Антивирусна поддръжка – инсталиране и периодично обновяване (актуализации) на функциониращите антивирусни програми. Целта е да се гарантира мрежовата и информационна сигурност на клиента – това е способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на въздействия, засягащи отрицателно наличието, интегритета (истинността и целостта) или поверителността на съхранявани, пренасяни или обработвани данни или на свързаните с тях цифрови и електронни услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или достъпни чрез тях („зловреден софтуер“).
  4. Администриране от разстояние и онлайн отстраняване на възникнали проблеми – задачата тук е да се осигури 24-часова поддръжка на използваните от клиента компютърни и периферни устройства така, че да се гарантира непрекъсваемост на работния процес дори и при липса на физически достъп от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до системите и мрежите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Услугата се осигурява посредством логически достъп и предоставени администраторски права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информационните мрежи и системи, управлявани от ВЪЗЛАГАЩАТА СТРАНА.
  5. Оказване на съдействие от разстояние /по телефон/– предоставяне на специализирани съвети и препоръки на клиента относно работата на компютрите и периферните устройства (правилно използване, съхранение, поддръжка); даване на указания, инструкции и насоки за отстраняване на възникнали в процеса на работа проблеми, които изискват незабавна реакция и при които не е необходима професионална намеса от специалист (дребни ремонти, поправки и т. н.).
  6. Хардуерна поддръжка, поддръжка и сервиз на периферно оборудване (МФУ, принтери, скенери, копирни машини, мишки, клавиатури и т. н.) и мрежови устройства за съхранение на данни (файлови сървъри, NAS устройства и др.) – състои се в извършване на периодичен преглед (мониторинг) на информационните системи и мрежи и техните компоненти, свързани в едно цяло с оглед проследяване на правилната им работа и оптимизиране на работния процес.
  7. Периодична и навременна диагностика – наблюдение на набор от показатели с оглед предотвратяване опасността от разкриване на IP адреси и неоторизиран достъп на трети лица, „изтичане“ на информация, инсталиране на „зловреден“ софтуер, изтриване/повреждане на бази данни или части от тях и др. неправомерни действия, целящи увреждане имуществото на клиента. Целта е да се гарантира функционалността на компютърните системи и мрежи.
    Абонаментното обслужване и сервизната дейност обхващат само и единствено устройства, чието текущо състояние (неизправност) е установено от сервизен техник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последният не носи отговорност и не е длъжен да отстранява проблеми, възникнали в резултат на неправомерно боравене с техниката; извършени от неоторизирани субекти ремонти и поправки; повреди, причинени от трети лица, които не са страна по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др., поради нарушаване на предоставената от производителя и/или търговеца гаранция. Времето за реакция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 8-часа, като срокът за отстраняване на възникнал проблем започва да тече от момента на подаване на сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

НИЕ ВИ ОСИГУРЯВАМЕ:
-защита на Вашия компютър от вируси, реклами и непоискани търговски съобщения;
-спокойно и безпроблемно сърфиране в Интернет;
-подбор на необходимия софтуер, оптимизиране и настройки на Вашата операционна система и подобряване на нейната ефективност;

Защо да губите важни файлове? Ние ще се погрижим да съхраните Вашите ценни документи, без да се притеснявате, че могат да бъдат неправомерно изтрити, копирани, разпространени и публикувани в Глобалната мрежа или да попаднат в ръцете на недоброжелатели! Ние Ви предоставяме избор за локално и/или облачно съхранение! Решението е изцяло Ваше!
Вие сте тези, които определяте, кой да има достъп до Вашия компютър и какво може да вижда!
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!